Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

North Trappers, s.r.o.

se sídlem v Třebenicích, Tyršova 111

identifikační číslo: 28221672

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ústí nad Labem, oddílC, vložka 25745

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.norskamoda.cz

 

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • 1.1. Tyto obchodní podmínky(dále jen „obchodní podmínky“)obchodní společnosti North Trappers, s.r.o., sesídlem v Třebenicích, Tyršova 111, identifikační číslo: 28221672, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25745 (dále jen „prodávající“) upravují vsouladu sustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé vsouvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranémezi prodávajícím ajinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchodjeprodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese norskamoda.cz (dále jen „webová stránka“), a toprostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo vrámci svého samostatného výkonu povolání.

  • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouva aobchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít včeském jazyce.

  • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 • 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  • 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat dosvého uživatelského rozhraní. Zesvého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Vpřípadě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo zwebového rozhraní obchodu.

  • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jekupující povinen uvádět správně apravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.Údaje uvedené kupujícím vuživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány zasprávné.

  • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující jepovinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných kpřístupu do jeho uživatelského účtu.

  • 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  • 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti zkupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo v jiných, odůvodnitelných případech.

  • 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, atozejména sohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná vewebovém rozhraní obchodu je informativního charakteru aprodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahujeinformace o zboží, atovčetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně zpřidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají vplatnosti podobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu zaindividuálně sjednaných podmínek.

  • 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace onákladech spojených sbalením adodáním zboží.Informace o nákladech spojených s balením adodáním zboží uvedené vewebovém rozhraní obchodu platí pouze vpřípadech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  • 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář vewebovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   • 3.4.3. informace o nákladech spojených sdodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  • 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které doobjednávky kupující vložil, a to i sohledem na možnost kupujícího zjišťovat aopravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou vuživatelském účtu či v objednávce(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  • 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  • 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež jeprodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  • 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady natelefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 • 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímunásledujícími způsoby:

   • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího (aktuální seznam najdete v sekci "kontakty");

   • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo1002462422/2700(detaily k platbě kupující obdrží po zpracování objednávky)

  • 4.2. Společně skupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené sbalením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou ináklady spojené sdodáním zboží.

  • 4.3. Prodávající může požadovat zálohu za zboží, zejména v případech, kdy kupující objednal více zboží, které prodávající nedrží skladem.Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  • 4.4. Vpřípadě platby vhotovosti či vpřípadě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Vpřípadě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  • 4.5. Vpřípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně suvedenímvariabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  • 4.6. Prodávající je oprávněn, zejména vpřípadě, že ze strany kupujícího nedojde kdodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  • 4.7. Případné slevy zceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Ceny na našich kamenných prodejnách mohou být odlišné od cen na eshopu.

  • 4.8. Je-li to vobchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných nazákladě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně zpřidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej velektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dleustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož izboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy ododávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený včl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, mákupující vsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž vpřípadě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení odkupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené vpředchozí větě. Odstoupení odkupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné naadresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

  • 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva odpočátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  • 5.4. V případě vrácení zboží na prodejně prodávajícího kupující vyplní formulář a kupní cena mu bude bez zbytečného odkladu vrácena bezhotovostně na číslo účtu uvedené ve formuláři.

  • 5.5. Vpřípadě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení odkupní smlouvy kupujícím, atostejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  • 5.6. Nárok naúhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  • 5.7. V případech, kdy má kupující vsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Vtakovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  • 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím akupujícím uzavřena srozvazovací podmínkou, že dojde-li kodstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 • 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  • 6.1. V případě, žejezpůsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko apřípadné dodatečné náklady spojené stímto způsobem dopravy.

  • 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím vobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  • 6.3. V případě, že je zdůvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno vobjednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené sopakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené sjiným způsobem doručení.

  • 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží av případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Vpřípadě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  • 6.5 Pokud zákazník zvolí osobní odběr na prodejně, je třeba vyčkat na e-mail s informací, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve není možné si zboží vyzvednout. Zboží bude zákazníkovi předáno po uhrazení. Na zboží vyzvednuté na prodejně platí lhůta pro vrácení zboží do 14 dnů.

  • 6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 • 7. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  • 7.1.Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností North trappers s.r.o. a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, internetová adresa:http://www.coi.cz, kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení. Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkáchhttp://www.mpo.cza průběžně jej aktualizuje.

  • 7.2.Stížnosti / Řešení sporů
   Od 15. února 2016 zřídila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak budou mít možnost řešit (přeshraniční) spory ohledně svých on-line objednávek i bez pomoci soudu. Platforma pro mimosoudní řešení sporů je dostupná na externí internetové stráncehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 8. PRÁVA ZVADNÉHO PLNĚNÍ

  • 8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv zvadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  • 8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   • 8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   • 8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   • 8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   • 8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   • 8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  • 8.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, upoužitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  • 8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží vdobě dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  • 8.5. Práva zvadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  • 8.6. Další práva a povinnosti stran související sodpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 • 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  • 9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  • 9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  • 9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporůz kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  • 9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  • 9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ

  • 11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  • 11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo kukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 • 12. DORUČOVÁNÍ

  • 12.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • 13.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • 13.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, ževztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající zobecně závazných právních předpisů.

  • 13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  • 13.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím velektronické podobě a není přístupná.

  • 13.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  • 13.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování North Trappers, s.r.o., Jarošova 32, 41201 Litoměřice, adresa elektronické pošty eshop@norskamoda.cz, telefon 725 938 590.

 

V Litoměřicích dne 1.2.2016

Novinky e-mailem

Nechte si posílat nejnovější informace e-mailem. Přihlášením souhlasíte se spravováním osobních údajů dle tohoto znění.

Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby. Více informací Méně informací